ЖҮКТЕЛУДЕ

Сөзді еңгізіңіз

Түркіше-аңғылша

Алтын ханымға!

әкімшілік 17/06/2020 4731 рет қаралды

https ok ru group54446284603519/topic/151205458199423

«Жоңғар батырының ажал аузында жатып айтқаны» атты мақала. Мақала атын терсеңіз жоғарыдағы бет а шылады. Ал осы нөмір бойынша тергенімде ашылмады.

 

Тағы бірнеше сұрағым бар:

 1. Сот бұндай дәлелде сөзсіз түрде қабылдай ма? Қабылдау мысалдары бар ма? Әлде қабылдамауы да мүмкін бе? Үйткені барлық дерлік нотариус мұндай дәлелді «заверит» етпейді.
 2. Бір сайтта заңсыз жарияланған бірнеше мақалаға бір протокол жасала ма әлде әр мақалаға жеке-жеке протокол жасала ма?
 3. Басқа сайтта заңсыз жарияланған мақаламның өз сайтымда оған дейін жарияланғанын көрсету үшін жасалатын протокол өз алдына жеке протокол ретінде қаралып, жеке төлене ме?
 4. Басқа сайттарда заңсыз жарияланған өз сайтымдағы бірнеше мақаланы жыйнап бір протокол жасауға бола ма?
 5. Менің сайтымдағы мақаланы жариялай отырып, басқа сайтқа жасалған сілтеме сілтеме жасауға жата ма?

Менің мақаламды екінші бір сайттың сілтеме жасамай, өз мақаласынша басып, мұнан соң үшінші бір сайт одан көшіріп басып, соған сілтеме жасаса бұған кім жауапты болады?

 1. ВКонакте, ОК.ru сияқты әлеуметтік желілер мен группалардың менің мақаламды сілтеме жасамай (авторын, сайтын көрсетпей) жариялауы заңсыз жариялауға жата ма?
 2. Әр протоколдың бағасы сайтына қарай әртүрлі бола ма?
 3. Бүгінгі kovid жағдайында соттасып, біреуді сотқа беріп, жеңу мүмкіндігі қандай?

Сізге қатысы жоқ, артық сұрақ қойған болсам кешірерсіз.

Мүкін болса, жауапты ispan-akai@yandex.ru-ға жібергеніңізді қалар едім.

2 Comments

 1. Маргарита 19/06/2020

  2019 жылды? 6 наурызы к?ні М.М?метова атында?ы ?ызылорда педагогикалы? жо?ары колледжінде «Драма ж?не ?уырша? театрын ?йымдастыру» атты факультатив саба?ынан д?ріс беруші К.Жанм?ратованы? ?йымдастыруымен 8 Наурыз – халы?аралы? ?йелдер к?ні ?арса?ында д?рістер н?тижесіндегі іс – т?жірибелерін насихаттау ма?сатында «Ма?сат?а ?иялменен ?арыштаймын» атты м?дени – танымды? шара болып ?тті. Атал?ан шара?а ардагер ?стаздар, о?ытушылар, «Бастауыш білім беруді? педагогикасы мен ?дістемесі» ж?не «Мектепке дейінгі т?рбие» б?ліміні? студенттері ?атысты. Колледж директоры Б.?.Сайлыбаев шарада кіріспе с?з айтып, студенттерге с?ттілік тіледі. Шараны? «?ыздар?а ?семдік жарасады» б?лімінде сымбатты ?ыздар сахнада ж?ріп – т?руды? д?рыс ?имыл ?лгілерін к?рсетті. К?рермендер студенттер дайында?ан «Африкалы? ?уырша?тар», «А?ылды к?жек», «Балапан – ?ораз» сынды ?уырша?тар театры ?ойылымдарын тамашалады. «Айг?лек», «Смуглянка» атты ритмдік жатты?улар жасалды. М.Бай??тты? «Досты? ?ымбат б?рінен» атты драмалы? ?ойылымы сахналанды. М?дени – танымды? шара ?те к??ілді ?тті.

  Ответить
 2. Лариса 19/06/2020

  «Тарихта ?ткенді еске алу ?шін ?ана емес, сонымен ?атар келешегімізді ба?амдау ?шін де еріксізден кешегімізге к?з жеткізетін т?стар бар», — деген Елбасы ?а?идаты ?лы дала перзенттеріні? ?зіні? ?ткенін д?рыс танып, ??рмет сезімдеріні? ?алыптасуына ы?пал ететіндігіне ме?зейді. «?лы даланы? жеті ?ыры» атты Елбасы ма?аласыны? ерешелігі сол, алдымен ?лт тарихында?ы ке?істік пен уа?ыт ?лшемі ж?ніндегі тол?ауларын айта келіп, ?лы дала ?ркениетіні? жеті ?ырын айшы?тайды, олар: ат?а міну м?дениеті, ежелгі металлургия, «а? стилі», Алтын адам, Т?ркі ?лемі, ?лы Жібек жолы, ?аза?станны? алма мен ?ыз?алда?тар отаны екендігі. Ма?ала мазм?ныны? та?ы бір ма?ыздылы?ы — біз тек кім екенімізді, ?ткен тарихымызды танып ?ана ?оймаймыз. Алда?ы уа?ытта зерттейміз, зерделейміз. Ол ?шін Елбасы ?з ма?аласыны? екінші — «Тарихи сананы жа??ырту» атты б?лімінде бірнеше ау?ымды жобалар ?сынып отыр. «Архив – 2025» жетіжылды? ба?дарламасы, «?лы даланы? ?лы есімдері» атты о?у – а?арту энциклопедиялы? саяба?ын ашу, «Т?ркі ?ркениеті: т?п тамырынан ?азіргі заман?а дейін» жобасын ?ол?а алу, «?лы дала» атты ежелгі ?нер мен технологиялар музейін ашу, «Дала фольклорыны? антологиясын» жасау, тарихты? кино ?нері мен телевизияда к?рініс табуы – міне, ?лы даланы? жеті ?ырын зерделеуді? ай?ын ба?ыттары осы. Елбасы ма?аласында?ы «Отаншылды? т?рбие беру мектеп ?абыр?асынан басталу?а тиіс» деген ойлары бізге етене ?атысты. Себебі, біз мектептерге к?сіби мамандар дайындап жат?анды?тан, айтыл?ан жоба, ба?дарламалар аясында ?з ж?мысымызды жа?аша ?йлестіруіміз ?ажет. Б?гінгі жасалып жат?ан ?андай бір д?ние болмасын, ол – болаша??а аманат, келешек ?рпа?тар игілігі ?шін. Сонды?тан да атал?ан жобалар?а жастарды белсенді ?атыстыру керек. Міне, осы т?ста Елбасы да баламалы жастар ?неріні? креативті ?леуетін пайдалану керектігін де айтып ?теді. Сонды?тан да Елбасы ма?аласында?ы ты? бастамаларды басшылы??а алып, жастар?а тере?інен насихаттау – зиялы ?ауым, оны? ішінде ?стаздарды? басты міндеті. ?сіресе, тарих ж?не ?о?амды? ?ылым о?ытушылары осы ма?ала мазм?нында?ы ма?ызды ойларды пайдаланып, ш?кірттеріні? тарихи санасына серпіліс жасау?а бет б?р?андары д?рыс. Ендігі жерде ш?кірттерге ?ткен тарихты тек жаугершілік, ?рейлі о?и?алармен ?ана емес, бізді? ?лемдік ?ылымны?, м?дениетті? дамуына ?лес ?ос?ан халы? екендігімізбен байланыстыра жеткізу керек. Осы т?ста ?стаздарды? ?зі ескі тарихи т?жырымдардан ??тылып, ?здерінде жа?ашыл к?з?арас ?алыптастырулары ?ажет. «?лы даланы? ?лы есімдері» жобасыны? аясында о?у орындарында ?азіргі ?дебиеттегі, музыка мен театр саласында?ы ж?не бейнелеу ?неріндегі ?лы ойшылдар, а?ындар ж?не ел билеген т?л?алар бейнесіні? ма?ызды галереясын жасауды ?ол?а алу ар?ылы жастарымызды? санасына жа?сы серпін беріп, ?ткенді ба?алау?а, келешекке ны? ?адам жасау?а м?мкіндік береміз.

  Ответить

ПІКІР ҚАЛДЫРУ

Сіздің электронды поштаңыз жарияланбайды. Қатарды міндетті түрде толтырыңыз*